Salg og leveringsbetingelser ved kjøp i MesterVindu Nettbutikk

 

Disse betingelsene er i henhold til

(Forbrukerkjøpsloven) LOV 2002-06-21 nr 34: Lov om forbrukerkjøp
(Angrerettloven)  LOV 2000-12-21 nr 105: Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted

MesterVindu Norge AS tar forbehold om at det kan forekomme prisfeil, prisendringer og eller utsolgte varer. Endelig ordrebekreftelse utformes og sendes til kunde seinest 1 virkedag etter mottatt bestilling i nettbutikk. Ordrebekreftelser ustedt av MesterVindu Norge AS har 24 timers rettefrist og endringer må skje skriftlig innen 24 timer. Etter 24 timer er ordren å anse som akseptert og bindende. Ordren er også bindende selv om det skulle forkomme forsinkelser tilknyttet leveransen.

Det er svært viktig at du som kunde går nøye gjennom tilsendt ordrebekreftelse

Meldes det inn endringer på ordrebekreftelsen så vil det utstedes en ny ordrebekreftelse med nye 24 timer rettefrist med mindre annet er eksplisitt avtalt med MesterVindu Norge AS.

 

Levering

Leveringstidspunkt angitt på ordrebekreftelsen er når varen er klar for henting på fabrikk. Det må påberegnes ytterligere 2-5[EST1]  dager i transporttid. Med mindre annet er avtalt så leveres ordrer komplett. Del-leveringer av ordrer vil medføre dobbel transportkostnad. Dette må avtales skriftlig med MesterVindu Norge AS. Samlevering av flere ordrer er mulig etter avtale med MesterVindu Norge AS. Dette forutsetter derimot at ordrene det gjelder ligger på samme produksjonsserie.

Varer kan avtales hentet på fabrikk. Utlevering kan skje alle hverdager fra klokken 8-14. Ordrer må hentes innen 1 uke fra leveringstidspunkt. Hvis ordren ikke hentes innenfor tidsfristen så faktureres ordren og det påløper lagerleie med 100,- pr. påbegynte dag. All risiko for uavhentede produkter overføres til kjøper på faktureringstidspunktet.

Frakt av tyngre byggevarer krever forberedelser. Frakt utføres av innleide transportører og de vil informere deg i forveien om når du kan forvente levering på avtalt sted. Det er viktig at det er tilstrekkelig tilkomst til plassen og at det er mulig å losse på en forsvarlig måte. Kranbiler og annet spesielt utstyr kan leies inn på forespørsel. Dette må da avtales i god tid før levering og det vil være egne kostnader for slik leie.

Ved mottak av varer så plikter mottaker å gå gjennom leveransen for å sjekke at den er korrekt i henhold til følgeseddel og at det ikke forekommer synlige skader på leveransen. Evt. synlige skader må anmerkes på fraktbrev til transportør. Emballasje bør fjernes så fort som mulig. Vinduer og dører må IKKE lagres over lenger tid pakket i plast da fuktigheten som da dannes kan skade produktet. Skjulte skader som avdekkes etter utpakking skal meldes inn skriftlig uten ugrunnet opphold (seinest innen 2 dager) til post@mestervindu.no. Montering av produktet er å regne som aksept for at produktet er godkjent, dette gjelder også delvis montering. MesterVindu Norge AS er ikke ansvarlig for følgefeil som skyldes forsinkelse i leveranse, skader eller mangel på produktet.

 

Betalingsvilkår

Faktura utstedes sammen med varene. Faktura skal betales innen oppgitt forfallsdato. Har du ikke mottatt varene før utløp av faktura så må dette meldes fra om slik at MesterVindu Norge AS kan skyve på forfallsdato.

MesterVindu Norge AS forbeholder seg retten til å kredittvurdere alle kunder. Kredittvurdering kan også foretas av 3.part etter avtale med MesterVindu Norge AS. Din trygghet er at varene kan mottas og kontrolleres før faktura forfaller.

 

Angrerett

Vinduer og dører er normalt tilvirkningsvarer. For at produksjon og levering skal skje så fort som mulig så kan det avtales mellom kjøper og MesterVindu Norge AS at produksjon starter før angreretten utløper. Ved å godta våre leveringsbetingelser så aksepterer du også at det er inngått en særskilt avtale om at angreretten bortfaller. Hvis kjøper ber om at angreretten skal gjelde så vil levering først finne sted 14 dager etter angitt leveringstidspunkt.

 

Retur av varer

Vinduer og dører er tilpasset hver enkel kunde og prosjekt. Det betyr at det ikke er mulig å returnere produkter som er levert. Retur av lagervare kan avtales med MesterVindu Norge AS men da må kjøper bære alle kostnader med returen. Produkter satt i produksjon er ikke mulig å avbestille.

 

Garanti og reklamasjonsbestemmelser gjeldende fra 01.01.2022

MesterVindu Norge AS sine garanti og reklamasjonsbestemmelser gjelder for produkter levert etter 01.08.2021. 

MesterVindu Norge AS sine bestemmelser reguleres av forbrukerkjøpsloven. Se ellers våre salgs og leveringsbetingelser og salgs og leveringsbetingelser for kjøp via vår nettbutikk. 

Ved mangel: 

Om det foreligger en mangel ved et produkt eller at produktet ikke samsvarer med hva som er avtalt så skal dette meldes fra om innen rimelig tid. Med rimelig tid så henvises det til forbrukerkjøpsloven og gjeldende praksis. Produktet må ikke monteres eller settes i bruk ved en mangel uten godkjenning av MesterVindu Norge AS. En slik godkjenning skal foreligge skriftlig. Monteres produktet eller settes i bruk så ansees produktet som akseptert. 

Synlige skader ved mottak av varer skal anmerkes til transportør ved mottak. Ikke synlige skader skal meldes fra om umiddelbart når de oppdages. 

MesterVindu Norge AS sine produkter er ment til å vare vesentlig lenger enn 5 år og det følger da av forbrukerkjøpsloven at det er 5 års reklamasjonsrett. 

Det forutsettes at montering og vedlikehold er i henhold til monteringsveiledning og forskrift. Det forutsettes også at produktet er brukt på en slik måte det er ment til å brukes. 

Melding om mangel/reklamasjon: 

  • Synlige skader ved mottak av varer skal anmerkes til transportør ved mottak. Ikke synlige skader skal meldes fra om umiddelbart når de oppdages. 
  • Mangler og reklamasjoner skal alltid meldes fra om skriftlig og følgende dokumenter skal vedlegges: o Ordrenummer/faktura evt. kvittering 
  • Forklaring på mangel/reklamasjon, fortrinnsvis med bilder 

Krav sendes til Service@mestervindu.no 

Utvidet garanti mot sopp og råte: 

Mestervindu Norge AS bruker produkter av høyeste kvalitet og har derfor utvidet garanti på produkter levert etter 01.08.2021. 

  • 20 års garanti mot sopp og råte for vinduer og balkongdører 
  • 30 års garanti mot sopp og råte for vinduer, balkongdører og skyvedører kledd med aluminium. 

For at garantien skal være gyldig så kreves det at produktet er montert korrekt og at vedlikehold er gjort ihht. Til veiledning. Ved behov så må dette kunne dokumenteres. 

MesterVindu Norge AS vil om mulig foreta retting eller utbedring. Hvis det ikke er tilstrekkelig så vil vi foreta en omlevering med nytt eller tilsvarende produkt om det har forekommet produktendring. Merk at vår utvidete garanti omfatter kun selve produktet og ikke kostnader ved følgeskader eller kostnader ved evt. utskifting. 

Merk at MesterVindu Norge AS kan be om å få dekket reelle kostnader ved befaring/undersøkelser som viser seg å ikke være dekket eller akseptert som en feil/mangel ved produktet 

 

Personvern

MesterVindu Norge AS lagrer kun data som sine kunder for intern bruk og de vil ikke bli delt med 3.part. Det er mulig å bestille direkte via e-post eller tlf. hvis du ikke vil dele opplysninger i vår nettbutikk. Det er mulig å bruke vår nettbutikk anonymt med de begrensninger det gir.

Ordrer som er levert blir lagret i vår produksjonsdatabase. Dette er nødvendig for å sikre kvalitet og garanti samt MesterVindu Norge AS sin plikt til å informere sine kunder ved evt. tilbakekalling av produkter. Vi er også pålagt å lagre en del regnskapsmessig informasjon. Ved handel hos oss via vår nettbutikk så samtykker du til at vi samler inn den informasjonen vi trenger til overnevnte punkter. Du godkjenner også at det samles inn en del statistisk informasjon(cookies) rundt bruk av nettsiden vår, nettbutikken vår og andre plattformer Mestervindu Norge AS er på.

Informasjon om bankkort eller personvernsopplysninger håndteres av 3.part og blir ikke lagret av MesterVindu Norge AS.

Vi bruker Klarna som leverandør av betalingsløsning. Dette betyr at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og bestillingsdetaljer til Klarna når kassen er lastet, slik at Klarna kan administrere kjøpet ditt. Dine personlige data som overføres, behandles i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.